Visie en werkwijze


Beeldenwerk heeft in de loop der jaren een eigen visie ontwikkeld. Deze visie is bepalend voor de werkwijze en houding van Beeldenwerk. Hieronder geeft Beeldenwerk aan hoe zij tegen een aantal belangrijke zaken uit het vak aankijkt:

Integrale benadering

In werk of privéleven kunnen meerdere factoren een rol spelen die bijdragen aan bijvoorbeeld ziekteverzuim, fysieke klachten of onvrede. Beeldenwerk is van mening dat het van belang is om álle factoren die van invloed kunnen zijn te onderzoeken. Pas als de context duidelijk is, wordt de problematiek duidelijk en kan men effectief stappen, maatregelen of acties ondernemen. Dit speelt zeker in het vak van een bedrijfsarts. Die dient over méér te beschikken dan alleen medische kennis en moet verder kunnen kijken dan alleen de fysieke (werkgerelateerde) klacht of het symptoom. Beeldenwerk doet dat.

Beeldend werk(en) legt de kern bloot

Een uitsluitend rationele benadering is vaak te beperkt. Daarom werkt Beeldenwerk met beeldende creatieve werkvormen: die spreken het gevoel aan. Beelden werken als metaforen om gevoelens naar buiten te brengen en te vertalen. Ze helpen mensen om zich gemakkelijker te uiten. Het doorlópen van een creatief proces geeft bovendien inzicht: over hoe je in het leven staat, in het hoe en waarom van je houding en handelen. Gaandeweg ontdek je wat bij je past, waar je talenten liggen, etc. Het effect van werken met beeldende werkvormen is dat dergelijke inzichten niet alleen worden verworven, maar ook werkelijk doorvoeld. Creatief beeldend bezig zijn werkt ontspannend en rustgevend.

Belang van pro-actieve en preventieve houding

Meedenken en vooruit denken alsook ongevraagd adviseren helpen de klant een weloverwogen beslissing te nemen, met zicht op de verschillende mogelijke consequenties.

Belang van een onafhankelijke positie

Een onafhankelijke positie van Beeldenwerk ten opzichte van zowel werkgever als werknemer is nodig om goed objectief advies te kunnen geven - in het belang van beide partijen. Beeldenwerk schuwt een liefdevolle confrontatie dan ook niet, zowel richting werkgever als werknemer of particulier.

Belang van eigen regie

Beeldenwerk lost het probleem niet voor je op, je moet er zelf mee aan de slag! Daarom benadrukt Beeldenwerk altijd de noodzaak van de 'eigen regie'. Men moet bereid zijn om aan zichzelf te werken. Alleen als men vanuit een eigen intrinsieke motivatie aan de slag gaat, komt men tot een duurzame oplossing.

Belang van eigen verantwoordelijkheid

Om zaken gedaan te krijgen is het noodzakelijk dat men de eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Dit geldt voor álle actoren. Met name bij de implementatie van beleid of afspraken op het gebied van re-integratie en gezondheidsmanagement. Concreet houdt dit in dat:

  • Een ieder handelt in woord én daad
  • Een ieder geeft het (goede) voorbeeld
  • Een ieder komt zijn afspraken na
  • Van hoog tot laag spreekt men elkaar aan op deze verantwoordelijkheid, en ook:
  • Daar waar men dat (nog) niet (voldoende) kan of durft, staat men ervoor open om het te leren
  • Een ieder krijgt een reële kans én gelegenheid om het te leren

Belang van eigen gevonden oplossingen

Welke vorm van begeleiding Beeldenwerk ook geeft, het streven is dat de klant zélf een oplossing vindt. De werkvormen van Beeldenwerk zijn er dan ook sterk op gericht dat de klant zélf het proces aangaat en (zodoende) tot inzichten komt. Het is namelijk de visie van Beeldenwerk dat alleen een eígen gevonden oplossing, antwoord of inzicht blijvend is en gelukkig maakt.

Alleen breed gedragen adviezen worden geaccepteerd en opgevolgd

Beeldenwerk weet uit ervaring dat adviezen of maatregelen alleen worden opgevolgd indien alle partijen het er mee eens zijn en deze accepteren. Ook hier draait het om intrinsieke motivatie! Daarom monitort Beeldenwerk tijdens het proces altijd of er voldoende draagvlak is.

Voor meer informatie lees de brochure Visie op gezondheidsmanagement (PDF) en/of de brochure Visie op ziekteverzuim (PDF).

Spreekt dit u aan? Neem dan contact op met Janine Molier-Bloot.Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681
Admin Login